УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
Записване, срок и начин на плащане
1. За резервация е необходимо да се извърши депозит в размер на 50% от общата сума, ако не е упоменато друго.
2. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен не по късно от 14 работни дни преди датата на отпътуване или друга дата, упомената в настоящия договор. За самолетни екскурзии и Новогодишни програми – 30 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на Туроператора.
3. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора, в рамките на 3 работни дни.

Права и задължения на страните
1.Туроператорът се задължава да подготви, обезпечи и осъществи туристическата услуга, като Потребителят следва да окаже пълно съдействие за това. За целта е необходимо последният да предостави лични данни и друга необходима информация за правилното и прилежното оформяне на документи.
2. Чрез настоящия договор Потребителят се съгласява да предостави доброволно лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, които ще бъдат използвани във връзка с издаването на документи за пътуването.
3. Потребителят отговаря за редовността, валидността и точното оформление на задграничния си паспорт или лична карта. Туроператорът не гарантира получаването на виза за страните с визов режим. Потребителите, които са с паспорти различни от българските, са длъжни да се уведомят, какъв е визовия режим в държавата, която искат да посетят през България.
4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на Потребителя от или в съответната държава, Туроператора не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване.
5. Потребителят е длъжен да заплати и всички задължителни доплащания (напр. летищни такси, горивни такси, визи, застраховки, курортни и градски такси и други), които са упоменати в програмата.
6. В случай, че не е достигнат минималния брой туристи (ако е упоменат такъв), Туроператорът е длъжен да предложи алтернативна програма, пренасочване за друга дата, индивидуална програма или пълно възстановяване на сумата, без да дължи неустойка. В рамките на 3 дни, след като бъде уведомен, Потребителят е длъжен да представи своето писмено решение пред Туроператора.
7. Всеки родител, който придружава дете под 18 г. трябва да представи и разполага с нотариално заверено пълномощно от другия родител. В случаите, когато дете под 18 г. пътува с друг възрастен е необходимо нотариално заверено пълномощно от двамата родители. По време на пътуване потребителят е длъжен да разполага с оригинал и поне 2 копия на пълномощното, които да послужат на граничните власти. При пътуване с деца под 14 г. е задължително да разполага и с акт за раждане – оригинал и копие.
8. Туроператорът извършва настаняване в определеното превозно средство, според реда на записване на туристите. Изключение прави настаняване на майки с деца, възрастни и хора с увреждания.
9. Туроператорът не носи отговорност за измененията от страна на летището, за часа на излитане/кацане, времетраенето на полета и типа самолет.
10.Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
7.11. Във върховия период на туристическия сезон Туроператорът може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от Потребителя.

Условия за изменение, анулации и рекламации
1. При промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените се потвърждават в рамките на 3 работни дни, при наличие на свободни места.
2. Клиентът може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора за това минимум 7 работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи, застраховки, самолетни билети или други, които не подлежат на промяна.
3. В случай на отказ от пътуване по желание на Потребителя, същият дължи неустойка, както следва:
За автобусни програми:
до 40 дни преди датата на тръгването – без неустойки
от 39 до 20 дни преди датата на тръгване – 30% от сумата;
от 19 до 10 дни преди тръгването – 50% от сумата;
от 9 дни до деня на тръгването – 100% от сумата.
За самолетни програми:
До 50 дни преди датата на пътуването - без неустойки, освен в случаите, когато има издадени самолетни, фериботни или автобусни билети. В този случай се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/;
от 49 до 30 дни преди датата на тръгване – 40% от сумата;
от 29 до 15 дни преди датата на тръгване – 50% от сумата;
от 14 преди тръгването – 100% от сумата.
За всички индивидуални самолетни пътувания важат неустойките и правилата за анулация на съответните превозвачи.
За индивидуално настаняване
В празничните дни на годината (Коледа, Нова Година, 8-ми декември, Великден и други):
до 50 дни преди датата на настаняване – без неустойка
от 49 дни до 35 дни преди датата на настаняване – 30 % от сумата
от 34 дни до 25 дни преди датата на настаняване – 50 % от сумата
до 24 дни преди датата на настаняване – 100 % от сумата
Във всички останали случаи, неустойките са спрямо конкретната оферта или спрямо договорните отношения с хотела / туристическата база.
4. Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си България. Клиентът е длъжен да представи протокол за несъответствие, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и потребителя. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

Форсмажорни обстоятелсва
1. "Фамилия Травел" не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.
2. При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

Други условия
1. Всички щети, нанесени в автобуса, хотела или обектите се заплащат на място от клиента с протокол.
2. Настаняването в хотелите е след 14.00 часа в деня на първата нощувката, а освобождаването е до 12.00 часа в деня на последната нощувка. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.
3. Туроператорът не носи никаква отговорност при закъснение, промяна или неосъществяване на полет, извършващ се от нискобюджетни авиокомпании, за които Потребителят е известен предварително.
4. Туроператорът задължително извършва медицинско застраховане на Потребителя за всички програми извън територията на Р. България. По желание на туристите, Туроператорът издава застраховка Отмяна на пътуване от ЗАД Армеец, срещу допълнително заплащане. Потребителят може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица или от сайта на ЗАД АРМЕЕЦ – www.armeec.bg. За индивидуално настаняване, застраховката се предлага допълнително.
5. Фамилия Травел притежава лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност номер РК-01-7116, както и застраховка „Отговорност на Туроператора“ с полица номер 1960013150000829294 от дата 26.03.2019 на ЗАД Армеец АД.
6. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
7. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.